FAQ japan Rail Pass General

Q. Can I take Mizuho Shinkansen from Fukuoka to Kagoshima?

faq Japan rail pass is not valid to travel on Mizuho shinkansen but the All Kyushu pass (Regional pass) allows you to travel on Mizuho from Hakata to Kagoshima-Chuo.